Mikä on bruttopalkka, miten se lasketaan ja miten se eroaa nettopalkasta? Nämä kysymykset tulevat usein vastaan työelämän alkutaipaleella ja niiden selvittäminen onkin hyvä idea kenelle tahansa työelämässä aloittelevalle henkilölle.

Mikä on bruttopalkka?

Bruttopalkka on palkkasummasi ennen veroja ja muita palkkasummasta meneviä vähennyksiä. Siihen kuuluu peruspalkkasi lisäksi muut mahdolliset lisät, kuten ylityölisät tai lomarahat ja se on summa, joka ilmoitetaan palkkakuitissa ennen mitään vähennyksiä. Bruttopalkasta puhutaan esimerkiksi työnhaun yhteydessä ja työpaikkailmoituksissa näkeväsi palkka on kyseisen työn bruttopalkka.

Mitä maksuja bruttopalkasta vähennetään?

On helppo erehtyä luulemaan, että bruttopalkasta vähennettävät summat ovat vain verotukseen liittyviä maksuja. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa ja bruttopalkan vähennyksiin liittyvät myös sosiaalivakuutusmaksut ja muut vähennykset.

Bruttopalkasta menevät verot

 • Ennakonpidätys: Ennakonpidätys on työnantajan bruttopalkasta pidättävä summa, joka on työntekijän henkilökohtainen tulovero ja se määräytyy verokorttisi mukaan.
 • Kunnallisvero: Työntekijän kotikunnalle maksettava vero. Kunnallisveron prosentti vaihtelee kunnittain.
 • Kirkollisvero: Suomessa evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat henkilöt maksavat kirkollisveroa. Kirkollisveron prosentti vaihtelee seurakunnan mukaan.
 • YLE-vero: Yleisradiovero, jonka avulla rahoitetaan Yleisradion toimintaa.
 • Sairaanhoitomaksu: Sairaanhoitomaksulla rahoitetaan KELAn korvaamia sairaanhoitomaksuja, kuten lääkärin palkkioita ja lääke maksuja. Se ei ole sidonnainen työntekijän omiin sairauksiin, vaan sillä rahoitetaan kaikkien Kela-kortin omistavien henkilöiden etuudet.
 • Päivärahamaksu: Päivärahamaksujen avuilla kustannetaan KELAn maksamia sairauspäivärahoja, kuntoutusrahoja ja vanhempainpäivärahoja.

Sosiaalivakuutusmaksut

 • Työeläkemaksu (TyEL): Työeläkemaksu jaetaan työnantajan ja työntekijän kesken ja se kattaa työntekijä eläketurvan. Sen suuruus riippuu työntekijän iästä.
 • Työttömyysvakuutusmaisuus: Työnantajan ja työntekijän jakama maksu, joka turvaa työntekijän toimeentulon työttömyyden aikana.

Muut vähennykset

 • Työterveyshuolto: Mahdolliset työterveysmaksut maksetaan yleensä työnantajan toimesta, mutta jossain tapauksissa maksu voi mennä myös työntekijän tuloista.
 • Ammattiliiton jäsenmaksu: Jos työntekijän on ammattiliiton jäsen, voivat liiton jäsenyyteen liittyvät maksut mennä suoraan työntekijän palkasta.

Mikä on ennakonpidätys?

Ennakonpidätys on palkasta, eläkkeestä, etuuksista, työkorvauksista tai muita verotuksen alaisista maksuista vähennetty summa. Toisin sanoen se on työntekijän palkasta arvioitu vero, joka maksetaan palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja perii tarvittavan määrään työntekijän palkasta ja tilittää sen verohallinnolle. Ennakonpidätyksen määrä määräytyy siten, miten palkansaajan vuotuiset tulot ovat arvioitu ja yksilöllinen ennakonpidätysprosentti ilmoitetaan verokortissa. Työnantaja siis perii ennakonpidätyksen työntekijän palkasta verokortista löytyvien tietojen mukaan.

Verokortista löytyvä veroprosentti ei kuitenkaan ole pysyvä tai lopullinen tieto, vaan lopullisen, sen hetkiseen työhösi liittyvän veroprosentin saat ennakonpidätystä seuraavan vuoden keväänä ja se perustuu sen hetkisen työnantajasi verohallinnolle antamiin tietoihin.

Jos veroprosenttisi on ollut liian korkea, saat menettämäsi rahat takaisin veronpalautusten muodossa. Jos veroprosentti on taas ollut liian alhainen, joudut maksamaan veroja jälkikäteen. Varsinkin jälkimmäisen vaihtoehdon välttääksesi, verokortista löytyvään ennakonpidätysprosenttiin kannattaa siis kiinnittää huomiota säännöllisesti. Jos kesken verovuoden näyttää esimerkiksi siltä, että tulorajasi on ylittymässä, voit hakea verohallinnolta muutosverokorttia ja näin välttyä ylimääräisiltä maksuilta.

Bruttopalkan ja nettopalkan ero

Bruttopalkan ja nettopalkan ero

Bruttopalkan ja nettopalkan ero on varsin yksiselitteinen: Bruttopalkka on ennen veroja ja muita vähennyksiä maksettava palkkasumma ja nettopalkka puolestaan se summa joka palkasta jää vähennyksien jälkeen jäljelle. Toisin sanoen, nettopalkka on se palkkasumma, joka todellisuudessa ilmestyy tilillesi. Nettopalkasta on siis vähennetty kaikki ennakonpidätyksen alaiset vähennykset ja jäljelle jäävä summa on kokonaan sinun käytettävissäsi. Jos saamasi summa ei kuitenkaan vaikuta oikealta, kannattaa sinun tarkistaa verokortistasi löytyvä veroprosentti.

Bruttopalkan ja nettopalkan ero ovat hyvä muistaa, sillä bruttopalkasta puhutaan nimenomaan työnhaun yhteydessä. Se on siis summa, joka ilmoitetaan työpaikkailmoituksissa ja summa, joka näkyy työsopimuksessasi. Bruttopalkka on myös summa, joka ilmoitetaan, jos potentiaalinen työnantaja kysyy palkkatoivettasi. Palkkatoivetta laskiessasi pitääkin siis ottaa huomioon kaikki palkasta menevät vähennykset ja niiden vaikutus nettopalkkaasi.

Kuinka bruttopalkka lasketaan

Useimmissa tapauksissa bruttopalkkaa ei tarvitse laskea erikseen. Jos sinulla esimerkiksi on kiinteät kuukausitulot, ei laskelmiin ole tarvetta. Jos taas haluat selvittää, mitä vuositulosi ovat bruttona, voit laskea sen kertomalla kuukausitulosi luvulla 12.5. Kuukausittaisen bruttopalkan laskeminen tuntipalkasta taas onnistuu työsopimuksestasi löytyvän kertoimen avulla: tuntipalkka kerrotaan tuntimäärällä (eli sopimuksesta löytyvä kertoimella) ja näin saadaan selville kuukausipalkka. Bruttopalkan selvittäminen nettopalkan perusteella onnistuu helpoiten Verohallinnon bruttopalkkalaskurin avulla. Bruttopalkan suuruus on hyvä olla tiedossa, jotta saat selkeän kuvan tulojesi suuruudesta, niistä peritavista vähennyksistä ja että saamasi palkka on oikein laskettu.

Verotus Suomessa

Suomessa on käytössä niin sanottu progressiivinen verotus, eli maksettavien verojen määrä määräytyy henkilön tulotason mukaan. Mitä enemmän ansaitset, sitä enemmän veroja tuloistasi peritään. Suomi on tunnettu maailmalla korkeista veroprosenteista, mutta suomalaiset verorahat menevät kuitenkin hyvään käyttöön. Niillä rahoitetaan muun muassa julkinen terveydenhuolto, kaikille ilmainen koulutusjärjestelmä, ja maanpuolustukseen liittyvät maksut.

Tuloistasi perittävä veroprosentti on aina henkilökohtainen ja esimerkiksi puolisosi tulot eivät vaikuta siihen. Puolison kanssa yhdessä omistettu kiinteistö tai muu arvokas omaisuus voi kuitenkin vaikuttaa yhdessä maksettaviin veroihin.

Ansiotuloista peritään Suomessa tulovero. Ansiotuloihin sisältyy pääomatulot ja kaikki muut mahdolliset tulot ja varat. Ansiotuloihin kuuluu muun muassa:

 • Palkkatulot
 • Yrittäjän tulot
 • Eläkkeet
 • Sosiaalietuudet, kuten työttömyys-, sairaus-, ja vanhempainpäiväraha

Verovähennykset

Palkansaaja voi myös säästä rahaa verovähennysten avulla. Verovähennykset pienentävät sen tulon määrää, josta verot maksetaan, ja siis samalla maksettavan veron määrää. Oma veroilmoitus kannattaa siis tarkistaa huolellisesti ja varmistaa, että kaikki sinulle kuuluvat vähennykset on huomioitu ilmoituksessa.

Vähennyksiä, joita ei tarvitse erikseen vaatia:

 • Tulonhankkimisvähennys (jos todelliset vähennykset enintään 750 euroa tai alle)
 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut (jos veroilmoituksen esitäytetyt tiedot oikein)
 • Pakolliset vakuutusmaksut (jos veroilmoituksen esitäytetyt tiedot oikein)
 • Merityötulovähennys
 • Ansiotulovähennys
 • Opintorahavähennys
 • Perusvähennys
 • Eläketulovähennys
 • Alijäämähyvitys
 • Työtulovähennys

Vähennykset, joita pitää vaatia itse:

 • Kotitalousvähennys
 • Tulonhankkimisvähennys (kun vähennykset ylittävät 750 euroa)
 • Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut
 • Työasuntovähennys
 • Ryhmäeläkevakuutuksen maksut
 • Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
 • Valtionverotuksen elatusvelvollisuusvähennys
 • Opintolainavähennys

Yhteenveto

Bruttopalkka on palkkasummasi ennen siitä meneviä veroja ja muita vähennyksiä. Työnantaja pidättää bruttopalkastasi vuotuisen tuloarvion mukaan tehdyn ennakonpidätyksen, ja tilittää sen verohallinnolle. Bruttopalkan ja nettopalkan ero on hyvä tietää, ettei palkkakuitissa oleva summa pääse yllättämään. Myös työnhaun kannalta on hyvä tietää, minkälaista palkkaa haluat hakemastasi työstä vaatia, sillä bruttopalkan määrä vaikuttaa suoraan saamasi nettopalkan määrään.